Gemeenten gaan 10% minder investeren in centra

By 7 juni 2020popups

De coronacrisis zal ook een grote impact hebben op de transformatie van (winkel)vastgoed in stads- en dorpscentra. De Stec Groep deed onderzoek onder ambtenaren en wethouders van ruim 120 gemeenten. De komende vijf jaar wordt een investeringskrimp van 10 tot 40% verwacht voor centrumvoorzieningen. Door oplopende leegstand in de winkelcentra – vooral in middelgrote en grote centra door de verwachte sluiting van veel horeca- en modezaken – zullen gemeenten veel meer prioriteit moeten gaan geven aan deze transformatieopgave. Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de gemeenten hiervan doordrongen is, maar door allerlei oorzaken zijn projecten hiertoe door slechts een kwart opgestart. Als grootste horde voor een effectieve centrumaanpak ziet de Stec Groep, naast geringe financiële armslag, vooral de passiviteit van de gemeenten op dit dossier. De bal wordt veelal bij de vastgoedeigenaren gelegd die minder belang hebben bij een snelle transformatie door afwaardering van vastgoed. Een betere en effectieve samenwerking tussen partijen is noodzakelijk om tot een structuurversterking op langere termijn te komen.

Oplopende winkelleegstand is funest voor een fijne centrumbeleving. Consumenten laten centra met veel zichtbare leegstand links liggen. Om levendige en vitale centra te creëren zouden actieve gemeenten een centrale rol kunnen gaan spelen, niet alleen op lokaal maar vooral ook op regionaal gebied. Een meerderheid van de gemeenten vindt regionale handelsafspraken wenselijk, onder andere voor het afstemmen van nieuwe plannen, het reduceren van nog niet benutte plancapaciteit en het maken van regionale keuzes voor toekomstbestendige centra. Er is grote behoefte aan woningen in stedelijke centra. Hier liggen kansen voor transformatiegesprekken met partijen zoals vastgoedeigenaren.

Conclusies trekkend uit het onderzoek stelt Martijn Exterkate, adviseur Stec Groep o.a.: “Transformatie van leegstaand (winkel)vastgoed wordt de komende jaren prioriteit nummer één voor veel centra.’’ Hij stelt dat gemeenten die actief de transformatie oppakken en deze rol niet aan de markt overlaten, veel meer succes zullen hebben. “Het momentum hiervoor met de huidige coronacrisis en de gevolgen daarvan is nu groter dan ooit.”

Bron: PropertyNL, RetailNews